Lubuski OT PZK nr 32
  Welcome to: Lubuski OT PZK nr 32 [Guest] Strona GłównaArtykułyDownloadLinkiKontaktSzukajZarządKlubyCzłonkowieArchiwum
14 Kwiecień 2021 21:13:43  
Ostatnie Artykuły
!!Zawody Zielonogórs...
Zaproszenie na III W...
Zaproszenie na II Wo...
Zawody Zielonogórski...
ZAPROSZENIE - XXIV S...
Zawody
 • Zielonogórskie 2020
 • Kalendarz zawodów krajowych
 • Kalendarz zawodów     międzynarodowych

 • SP Contest Maraton
 • SP DX Contest
 • SP DX RTTY Contest
 • SP-CW-CONTEST
 • SP YL CONTEST

 • Archiwum
 • Zielonogórskie 2019
 • Zielonogórskie 2018
 • Zielonogórskie 2017
 • Zielonogórskie 2016
 • Zielonogórskie 2015
 • Zielonogórskie 2014
 • Zielonogórskie 2013
 • Zielonogórskie 2012
 • Lubuskie 2011
 • Lubuskie 2010
 • Lubuskie 2009
 • Zielonogórskie'08
 • Zielonogórskie'07
 • Zielonogórskie'06
 • Zielonogórskie'05
 • Zielonogórskie'04
 • Strefa pytań
 • Deklaracje, wnioski, informacje, Rozporządzenie...
 • Procedura przyjęcia nowego członka PZK
 • Wirtualny egzamin KF
 • Licencja i co dalej?
 • Wymiana świadectw
 • Zmiana kat. świadectw
 • Zostań członkiem PZK
 • Zostań krótkofalowcem
 • Zostań nasłuchowcem
 • Porady prawnika
  - wspólnota mieszkaniowa,
  - teren własny


 • dokument PDF (792kB)
  Poradnik antenowy

 • Zgłoś swoją instalację antenową
 • Maszty antenowe
 • Antena T2FD
 • Dipol wielopasmowy G7FEK
 • Antena GP na 80, 40 i 20m SP3VAQ
 • Antena KF na mobil SQ3JPP
 • Antena ramowa na 80 metrów wg SM0VPO
 • Dipol szerokopasmowy na 80m
 • Dipol wielopasmowy
 • Przewodnik po antenach KF
 • Anteny psują się od ziemi
 • Prawda o SWR
 • Ochrona odgromowa
 • Stacje BTS wg UKE-1
 • Stacje BTS wg UKE-2
 • Przybornik
  Słowniki internetowe

 • Leksykon emisji cyfrowych
 • Mapa wysokości terenu
 • Wykaz prefiksów
 • Radio w terenie
 • Literowanie
 • Kurs telegrafii
 • Terminarz krótkofalarski
 • Dokładny czas UTC
 • Kod Q
 • Band plan KF
 • Band plan UKF 70cm
 • Band plan UKF 2m
 • Aktualna propagacja
 • Mapa przemienników
 • Callbooki
 • Polskie biura QSL
 • Wykaz skrótów powiatów
 • Okręgi i skróty województw
 • Znajdź lokator
 • Znajdź dokładny lokator
 • Przydatne kalkulatory
 • Leksykon radioamatora
 • Internet Ham Atlas

 • Aktualna propagacja

  Dyplomy

  DYPLOMY POLSKIE


  Dyplom SP-PA  Dyplomy krótkofalarskie w SP
   Regulamin obsługi QSLSubmit News Submit Article Visit our Forum 
  ZATWIERDZONY
  przez Zarząd Główny PZK na posiedzeniu
  w dn.18.11.2000r w TORUNIU
  z późniejszymi poprawkami zatwierdzonymi
  na posiedzeniach 19.05.2001 r. oraz 11.11.2001 r. w W-wie.
  REGULAMIN OBSŁUGI QSL CZŁONKÓW
  POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW
  1. WSTĘP

   1. Polski Związek Krótkofalowców zabezpiecza obsługę QSL dla :

    1. członków honorowych Polskiego Związku Krótkofalowców,


    2. członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Polskiego Związku Krótkofalowców posiadających opłaconą bieżącą składkę członkowską w PZK,


    3. klubów krótkofalarskich zgłoszonych do obsługi w danym okresie składkowym przez właściwe terenowo Oddziały PZK,


    4. stacji DX-owych obsługiwanych przez polskich QSL Managerów pod warunkiem wniesienia za każdą z tych stacji DX-owych okresowej opłaty za obsługę QSL w wysokości maksymalnej składki członkowskiej PZK obowiązującej w danym okresie.


   2. Polski Związek Krótkofalowców organizuje wymianę kart QSL z :

    1. Centralnymi Biurami QSL innych krajów,


    2. Biurami QSL działającymi w ramach PZK na terenie kraju.


   3. W ramach struktury organizacyjnej Biur QSL w PZK funkcjonują :

    1. Centralne Biuro QSL,


    2. Okręgowe Biura QSL,


    3. Oddziałowe Biura QSL,


    4. Terenowi QSL Managerowie.


   4. Aktualne adresy Biur QSL Polskiego Związku Krótkofalowców zawiera załącznik nr 1.


   5. Wymogi dotyczące kart QSL i obrotu nimi :

    1. zaleca się używanie kart QSL zgodnych z wytycznymi IARU


    2. zaleca się nasłuchowcom zamieszczać na widocznym miejscu swoich kart QSL numer Biura QSL, które aktualnie ich obsługuje,


    3. karty QSL dla korespondentów zagranicznych należy przekazywać do Oddziałowych, Okręgowych, jak i do Centralnego Biura QSL ułożone wyłącznie alfabetycznie zagranicznymi Biurami QSL (prefiksami) wg załącznika nr 2, natomiast dla korespondentów krajowych ułożone okręgami SP.


    4. do obiegu za pośrednictwem Biur QSL PZK dopuszcza się karty krajowe:

     • wyłącznie o wymiarze 9 x 14 cm (z mocą obowiązującą od II kw. 2002 r.)


     • karty podwójne - składane pod warunkiem, iż znak stacji dla której karta jest przeznaczona jest wpisany w sposób widoczny na pierwszej jej stronie,


     • karty QSL dla polskich stacji okolicznościowych, kontestowych, oraz stacji z prefiksem SO pod warunkiem wpisania na nich również znaku QSL Managera tych stacji.


    5. zaleca się podawanie na kartach przeznaczonych dla stacji polskich numeru Biura QSL.  2. CENTRALNE BIURO QSL

   1. Pracowników Centralnego Biura QSL PZK, oraz Okręgowych QSL Managerów powołuje i odwołuje Prezydium ZG. PZK.


   2. Obowiązki pracowników Centralnego Biura QSL określa "szczegółowy zakres obowiązków pracownika Centralnego Biura QSL" stanowiący integralna część umowy o prace, a obowiązki Okręgowych QSL Managerów Rozdział III niniejszego Regulaminu.


   3. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Centralnego Biura QSL sprawuje Sekretarz Generalny PZK.


   4. Do podstawowych obowiązków Centralnego Biura QSL należą :

    1. wysyłka kart QSL w optymalnych terminach na adresy zagranicznych Biur QSL,


    2. wysyłka krajowych i zagranicznych kart QSL na adresy właściwych Okręgowych QSL Managerów, a w Okręgach gdzie tacy nie są powołani na adresy Oddziałowych Biur QSL.


    3. prowadzenie na bieżąco :

     • Rejestru obrotu kart QSL załączniki nr 3a do 3d,


     • Rejestru otrzymanych zagranicznych indywidualnych directow załącznik nr 4,


     • innej dokumentacji zaleconej przez Prezydium ZG. PZK,


    4. terminowe opracowywanie informacji i analiz zleconych przez Prezydium ZG. PZK.


   5. Centralne Biuro QSL dokonuje wysyłki kart QSL na adresy Okręgowych QSL Managerów jeden raz w tygodniu pod warunkiem zgromadzenia przynajmniej 1 kilograma kart, a tam gdzie tacy nie są powołani po zgromadzeniu przynajmniej 1 kilograma kart QSL, lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu bezpośrednio na adresy Oddziałowych Biur QSL.


   6. Dopuszcza się możliwość osobistego odbioru kart QSL z Centralnego Biura QSL przez Okręgowych QSL Managerów , lub przez osoby upoważnione przez nich na piśmie.


   7. Działalność Centralnego Biura QSL, oraz Okręgowych Biur QSL finansowana jest w całości ze środków centralnych PZK.  3. OKRĘGOWI QSL MANAGEROWIE

   1. Okręgowi QSL Managerowie powołani jak w pkt. II. 1 wykonują swoje obowiązki na zasadach społecznych, jednak w oparciu o kwartalne oceny ich pracy (wielkość obrotu QSL, terminowość itp.) mogą za swoja prace otrzymywać symboliczna rekompensatę rzeczowa.


   2. Okręgowi QSL Managerowie realizują obrót kart QSL pomiędzy Centralnym Biurem QSL, a Oddziałowymi Biurami QSL funkcjonującymi na terenie danego okręgu SP.


   3. W stosunku do Oddziałowych Biur QSL, które rytmicznie, oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie przesyłają karty QSL, występują do Prezydium ZG PZK z wnioskami o nadanie tym Biurom prawa do wysyłki kart QSL bezpośrednio do Centralnego Biura QSL.


   4. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Okręgowi QSL Managerowie mogą realizować indywidualna obsługę QSL członków PZK z terenu przypisanego im okręgu SP, lecz wyłącznie na koszt tych ostatnich.


   5. Okręgowi QSL Managerowie krajowe karty QSL przysłane dla stacji polskich aktualnie nie obsługiwanych przez PZK (nie umieszczonych na aktualnych wykazach) stemplują pieczątką „ZWROT” o uzgodnionej wcześniej treści, wpisują bieżącą datę i odsyłają w najbliższej przesyłce.


   6. Okręgowi QSL Managerowie mają obowiązek zagraniczne karty QSL przesłane dla stacji polskich aktualnie nie obsługiwanych przez PZK (nie umieszczonych na aktualnych wykazach) przechowywać przez okres co najmniej 8 miesięcy. Jeśli w okresie tym zainteresowany wpłaci za bieżące, lub następne półrocze składkę PZK, karty QSL przeznaczone dla niego są w całości przekazane do właściwego Oddziału,


   7. Zwrotowi nie podlegają zagraniczne karty QSL :

    • przesłane na znaki nie istniejące tzw. "WRONG CALL" i "UNKNOWN CALL", których odbioru odmówił w sposób jednoznaczny zainteresowany.


   8. Do podstawowych obowiązków Okręgowych QSL Managerów należą :

    1. bieżące prowadzenie Rejestru obrotu kart QSL załącznik nr 5,


    2. terminowe przekazywanie do Sekretariatu ZG. PZK kwartalnych sprawozdań z obrotu kart QSL załącznik nr 6, oraz kwartalnych zapotrzebowań na znaczki pocztowe załącznik nr 7.


    3. regularnie przesyłają karty QSL do :

     • oddziałowych Biur QSL po zgromadzeniu 1 kilograma kart QSL, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,


     • Centralnego Biura QSL po zgromadzeniu odpowiedniej ilości kart QSL, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.


   9. Koszty zakupu znaczków pocztowych związanych z obrotem kart QSL, oraz z niezbędną korespondencja, jak i zakupu materiałów pomocniczych tj.: papieru pakowego, kleju, sznurka, taśmy klejącej, koper, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Okręgowego Biura QSL pokrywane są w całości ze środków centralnych PZK.  4. ODDZIAŁOWE BIURA QSL

   1. Oddziałowe Biura QSL funkcjonują pod bezpośrednim nadzorem i opieka Zarządów Oddziałów Terenowych PZK.


   2. Do obowiązków Zarządu Oddziału w tym zakresie należy :

    1. ustalenie miejsca, oraz czasu (zalecane przynajmniej jeden raz w tygodniu) dostępu członka Oddziału do Oddziałowego Biura QSL, oraz bieżące kontrolowanie przestrzegania tych ustaleń,


    2. uzgodnienie z wszystkimi członkami Oddziału zamieszkałymi poza miejscowością w której funkcjonuje Oddziałowe Biuro QSL, sposobu i częstotliwości wzajemnej wymiany kart QSL przeznaczonych do wysyłki i do odbioru - np.:

     • osobiście w siedzibie Oddziałowego Biura QSL,


     • na koszt zainteresowanego,


     • na koszt Oddziału , itp.


   3. Na wniosek grupy członków Oddziału zamieszkujących w innej miejscowości niż ta, w której Funkcjonuje Oddziałowe Biuro QSL, Zarząd Oddziału powołuje Terenowego QSL Managera.


   4. Oddziałowe Biuro QSL ma obowiązek :

    1. prowadzić na bieżąco Rejestr obrotu kart QSL załącznik nr 8,


    2. po zgromadzeniu co najmniej 1 kilograma kart QSL dla stacji polskich i dla stacji zagranicznych - lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu - wysłać je na adres Okręgowego Biura QSL, lub w przypadku Oddziałowych Biur QSL posiadających stosowne upoważnienia Prezydium ZG. PZK, bezpośrednio na adres Centralnego Biura QSL. Wysyłane karty QSL każdorazowo musza być poukładane dla stacji zagranicznych zgodnie z pkt. I. 5 – c niniejszego Regulaminu, a dla stacji polskich - okręgami SP,


    3. zabezpieczyć odbiór i dostarczanie kart QSL członkom swojego Oddziału w sposób i w terminach wcześniej uzgodnionych pomiędzy zainteresowanymi a Zarządem Oddziału.


   5. Działalność Oddziałowych Biur QSL finansowana jest w całości ze środków tychże Oddziałów.  5. TERENOWI QSL MANAGEROWIE

   1. Terenowi QSL Managerowie są powoływani jak w pkt. IV. 3 niniejszego Regulaminu i społecznie realizują wymianę kart QSL pomiędzy grupa członków PZK, a Oddziałowym Biurem QSL.


   2. Sposób realizacji jak i częstotliwość wymiany kart QSL pomiędzy Terenowym QSL Managerem, a Oddziałowym Biurem QSL jest uzgadniany pomiędzy samymi zainteresowanymi i może być realizowana:

    1. bezpośrednio w siedzibie Oddziałowego Biura QSL,


    2. na koszt zainteresowanych członków Oddziału,


    3. na koszt Oddziału PZK, itp.  6. INNE

   1. Pod pojęciem 1 kilogram kart QSL do wysyłki należy rozumieć karty QSL spakowane jako druki w sposób zgodny z Ordynacją Poczty Polskiej, przy czym ciężar przesyłki jest nie mniejszy niż 0,95 kilograma netto i nie przekracza ciężaru 1,00 kilograma brutto.


   2. Do wyjaśniania i interpretowania zapisów niniejszego Regulaminu upoważnia się Prezydium ZG. PZK.
   Komentarze
  Brak komentarzy.
   Dodaj komentarz
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
   Oceny
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  Zobacz
  CallBook

  Forum krótkofalarskie
  Forum 1 | Contest Forum SP3KEY | Forum SP7PKI | Forum sympatyków DIGI
  Giełda sprzętu
 • Giełda QRZ
 • Giełda RadioSerwis
 • Opinie i zakupy
 • Nowości z PZK  >>> Strategia PZK <<<
  >>> Komunikaty PZK <<<
  Nowości z UKE
 • Wnioski o pozwolenia radiowe
 • Świadectwa radiooperatora
 • Wykaz pozwoleń radiowych w służbie radiowej amatorskiej osób
 • Wykaz pozwoleń radiowych w służbie radiowej amatorskiej kluby
 • Harmonogram sesji egzaminacyjnych na 2016 r. PDF
 • Biuro QSL nr 32
  QSL Manager
  SP3AMO
  Marek Kuliński
  lubuski_opzk@wp.pl

  ZIELONA GÓRA
  Lubuski Oddział PZK
  P.O.Box 14
  65-950 Zielona Góra

 • Przygotowanie kart QSL
 • Jak poprawnie wypełnić kartę QSL dla nasłuchowca ?
 • WYTYCZNE DLA KART QSL
 • Biura QSL wg IARU
 • Wykaz znaków dla QSL-managerów
 • QSL via BIURO PZK
 • Regulamin obsługi QSL członków PZK
 • Lubuski Oddział PZK
  PREZES: SP3AMO
  Marek Kuliński
  P.O.Box 14
  65-950 Zielona Góra
  lubuski_opzk@wp.pl

  SKARBNIK: SP3WVN
  Bronisław Sawerwain
  SP3WVN@o2.pl
  SEKRETARZ: SQ3JPD
  Krzysztof Rutkowski
  SQ3JPD@o2.pl

  QSL MANAGER: SP3AMO
  Marek Kuliński
  lubuski_opzk@wp.pl

  PRZEDSTAWICIEL OT PZK: SP3AMO
  Marek Kuliński
  P.O.Box 14
  65-950 Zielona Góra
  lubuski_opzk@wp.pl

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ: SP3CAI
  Bartosz Pastuszak
  sp3cai@wp.pl

  Pełny skład Zarządu >>>
  Silent Key OT PZK 32
  CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

  SP3AKR Wiktor, Słubice

  SP3MP Michał, Zielona Góra

  SP3DPZ Jerzy, Zielona Góra

  SP3VAL Lech, Gorzów Wlkp.

  SP3HMV Paweł, Świebodzin.

  SQ3ODP Regin, Gardzko k. Gorzowa Wlkp.

  SP3BLP SQ3A Zdzisław, Nowa Sól

  SP3GXH Krzysztof, Żagań

  SP3NYT Antoni, Gorzów Wlkp.

  SP3DAA Romuald, Zielona Góra

  SP3QD ex SP3EQD Marian, Szprotawa

  SP3FLR Janusz, Gorzów Wlkp.

  SP3F ex SP3NYG Roman, Zielona Góra

  SP3C ex SP3KB Jan, Zielona Góra

  SQ3HML Stefan, Międzyrzecz

  SP3VVD Jerzy, Kożuchów

  SP3SBQ Kazimierz, Świebodzin

  SP3CQW Maria, Gorzów Wlkp.

  SP3GUM Tadeusz, Gubin

  SP3GTQ Henryk, Słubice

  SP3IBX Włodek, Sulechów

  SQ3MQC Jerzy, Lubsko

  SP3HUM August, Żagań

  SP3DUE Jan, Lubsko

  SQ3JPI Roman, Zielona Góra

  SQ3ZR Grzegorz, Konotop

  SP3MGI Stanisław, Gorzów Wlkp.

  SQ3JPF Włodek, Nowa Sól

  SP3UIQ Wiesław, Łagów Lubuski

  SP3SUL Mirek, Strzelce Krajeńskie

  SQ3HMJ Dezyderiusz, Dobiegniew k. Strzelec Krajeńskich

  SP3SUF Edward, Lipki Wielkie

  SP3VV Piotr, Świebodzin

  SP3BKM Jurek, Nowa Sól

  SQ3LLT Marek, Otyń k. Nowej Soli

  SP3BLG Janek, Międzyrzecz

  SP3OSN Jurek, Międzyrzecz

  SP3RBE Fredek, Łagów lubuski

  SQ3JPG Wacław, Przylep k. Zielonej Góry

  SP3VAN Irena, Solniki k. Kożuchowa

  SP3NES Robert, Gorzów Wlkp.

  SP3SBC Krzysztof, Zielona Góra.

  SQ3NTN Roman, Drezdenko.

  SP3SBA Kornel, Zielona Góra.

  SP3RBP Jan, Zielona Góra.

  SP3BLR Paweł, Słubice.

  SP3UIB Henryk, Kargowa.

  SP3WVG Stanisław, Gorzów Wlkp.

  SP3ARB Jerzy, Zielona Góra

  SP3MGT Tadek, Słubice

  SQ3HV Heniek, Słubice

  SP3DQB Jurek, Słubice

  SP3EIH Mirosław, Zielona Góra

  SP3AUZ Juliusz, Nowa Sól

  SP3CTP Józef, Nowa Sól

  SP3CCX Jerzy, Nowa Sól

  SP3ARS Zbigniew, Nowa Sól

  SP3RBI Bogdan, Nowa Sól

  SP3CW Henryk, Nowa Sól

  SP3DWQ Tomasz, Nowa Sól

  SP3IAE Tadeusz, Międzyrzecz

  SP3RBF Ryszard, Zielona Góra

  SP3VAB Marian, Zielona Góra

  SP3CAR Ludwik, Gorzów Wlkp.

  SP3ABY Władysław, Gorzów Wlkp.

  SP3AXR Czesław, Żary

  SP3AVV Zygmunt, Lubsko

  SP3VAF Jerzy, Sulęcin

  SP3AXQ Tolek, Zielona Góra

  SP3AC Bronek, Zielona Góra

  SP3ART Zygmunt, Świdnica k/ZG

  SP3EUZ Ryszard, Zielona Góra

  SP3BBZ Jan, Świebodzin

  SP3NER Emilian, Świebodzin

  SP3SX Janek, Świebodzin

  SP3HUE Zbyszek, Międzyrzecz

  SP3FUO Waldek, Zielona Góra

  SP3NYK Danuta, Zielona Góra

  SP3UIS Stefan, Zielona Góra

  SP3OR Franciszek, Zielona Góra

  SQ3DWQ Jerzy, Zielona Góra


  Zgłoszenia lub dane do uzupełnienia proszę wysyłać na adres: SQ3JPD@o2.pl
  Lubuskie przemienniki
 • SR3ZG - FM 2m/70cm
 • DIGI APRS SR3NJE
 • SR3ZJ - FM 70cm
 • SR3G - FM 2m
 • SR3Z - FM 2m
 • SR3GO - FM 70cm
 • SR3ZX - FM 70cm
 • Multimedia
 • XXV Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 2020
 • ZS/SP3CMX - South Africa
 • Droga na Bouvet Island
 • XXIV Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 2019
 • W 12 dni dookoła świata
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - 2018
 • XXIII Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 2018
 • SP3CMX 50 lat "Ham Radio"
 • XXII Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie Lubuskim
 • Wyprawa radiowa na Bornholm EU-030
 • N1ISS z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 • Irlandia południowa - EI/SP3CMX 2016
 • Irlandia Północna - MI/SP3CMX 2016
 • XXVIII Zjazd SPOTC 2016
 • XXI Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 1 maja 2016
 • Wspomnienie o polskich wyprawach DX
 • Zjazd SPOTC 2015
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - V edycja
 • XX Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie - 1 maja 2015
 • 50 lat Krótkofalarstwa w Dębnie
 • XXVI Zjazd SPOTC - Meeting of the SP Old Timers Club 2014
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - IV edycja
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - III edycja
 • Barlinecki Klub Krótkofalowców PZK SP1KRF
 • QSO SP3PGZ z Międzynarodową Stacją Kosmiczną OR4ISS
 • Ladies Ham Radio Year 2012 Number 3
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - 2012
 • I Piknik Eterowy w Barlinku
 • VK6/SP3SUX 2012
 • Filtr: SSB, CW, DIGI
 • SP3HLM - 1990
 • SP3FHV - 1990
 • Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców - 2011
 • Walne zebranie lubuskiego OT PZK
 • Łączności EME
 • Przemienniki w Jemiołowie
 • XIV Spotkanie Krótkofalarskie w Łagowie
 • XXIV ZJAZD PK RVG
 • Zamek Gorzów Wlkp.
 • Zamek Gorzów Wlkp.
 • Krótkofalarstwo dzisiaj
 • Alfabet Morse'a vs SMS
 • The Ham Band
 • The Contest
 • SP6LV w WADEC
 • CN5W-CQ WPX SSB '07
 • Citizens Band Radio
 • Radiowe Ja
 • Gdyby wszyscy ludzie
      dobrej woli
 • Częstotliwość
 • OT5A-CQ WPX SSB '07
 • DXy w mobilku
 • Alfabet Morse'a
 • Wywołanie ogólne
 • Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Copyright © 2007 oficjalny serwis internetowy Lubuskiego OT PZK 32 Kontakt: Krzysztof - SQ3JPD@o2.pl
     Powered by v6.01.6 © 2003-2005
  Comstock by:
  1920817 Unikalnych wizyt   

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu